Slovník

Pojišťovací termíny někdy vyvolávají mnoho otázek. Tady najdete všechny odpovědi.

B

Bezstarostná jízda

Připojištění Bezstarostná jízda nabízí komplexní asistenční služby pro vozidlo (i obytné) na území Evropy (v případě poruchy automobilu na cestách zajistí zdarma dopravu posádky i vozu samotného zpět domů; vozidlo dopraví nejen za hranice, ale až do místa bydliště či servisu v okolí bydliště klienta; posádku vozidla nenechá v nepříjemné situaci na silnici, ale zajistí i náhradní ubytování; zajistí dovoz pohonných hmot i výměnu poškozené pneumatiky).

C

COVID – úřední rozhodnutí

COVID – úředním rozhodnutím se rozumí úřední rozhodnutí vedoucí k uzavření českých státních hranic, nebo nemožnost vycestovat z důvodu vládních nařízení týkajících se omezení silniční dopravy, nebo individuální karanténa pojištěného nebo jeho příbuzného (nutno doložit potvrzení krajské hygienické stanice o vstupu pojištěného nebo příbuzného do karantény).

F

Flotilové pojištění

Flotilové pojištění je specifickým druhem pojištění, kdy v rámci jedné smlouvy, uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, figuruje více pojištěných osob. Přistoupením do pojištění se tedy každá osoba stává pojištěnou osobou (nikoliv smluvní stranou – pojistníkem), a tedy nemá práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi.

L

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy jsou veškeré náklady zaplacené v souvislosti s provedením nutné léčby, například ambulantní lékařské ošetření, zdravotnický materiál, předepsané léky, hospitalizace, nutné operace a zákroky, převoz nemocného zpět do ČR a další.

Lhůta pro sjednání pojištění storna

Pojištění storna je potřeba si sjednat do 30 dnů od uzavření smlouvy o pronájmu nebo od uhrazení první zálohy za pronájem.

Limit plnění

Limitem plnění se rozumí maximální hranice pojistitelem poskytnutého pojistného plnění za jednu a všechny škody nastalé v průběhu trvání pojištění.

O

Obvyklá cena

Obvyklá cena obytného vozidla je cena, za kterou lze obytné vozidlo pořídit na trhu v České republice ve stejném vybavení a stupni opotřebení či jiném znehodnocení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

P

Pojištěný

Pojištěným nebo také pojištěnou osobou je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Pojistitel

Pojistitelem je právnická osoba, která je oprávněná provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.

Pojistná částka

Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a ze všech pojistných událostí nastalých během trvání pojištění a měla by odpovídat pojistné hodnotě (tj. aby byla rovna nebo vyšší).

Pojistná doba

Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Pojistník

Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Příbuzný

Příbuzným pojištěného se rozumí jeho manžel, manželka, partner či partnerka žijící ve společné domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata, sourozenci, bratranec, sestřenice, strýc či teta, rodiče manžela či manželky, registrovaný partner/partnerka nebo rodiče registrovaného partnera/partnerky.

S

Spoluúčast

Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění z každé pojistné události, tj. částkou uvedenou v potvrzení o pojištění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací.

Z

Ztráta zaměstnání

Pod ztrátou zaměstnání se rozumí pojištěným nezaviněná ztráta zaměstnání, ke které došlo z důvodu organizačních změn.